La present pàgina web www.celamic.cat és propietat de FUNERÀRIA DE MASCOTES CELAMIC S.L amb C.I.F. B-66869637 CIF nombre B-66823287, constituïda per temps indefinit en data 13 d’octubre de 2016 mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona Don Luis Baciero Ruiz, amb el número 1105 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45.599, foli 60, full número 493192, inscripció 1ª.